Pedagog, pedagog specjalny i psycholog szkolny

           Pedagog szkolny pokój nr 24   

mgr Dorota Mandera

 

Godziny pracy:

Poniedziałek od 8:45 do 11:50 oraz 12:35-13:40

Wtorek od 8:45 do 12:45

Środa od 8:45 do 12:45 oraz 13:30-13:40

Czwartek od 8.45 do 12.45 

Piątek od 8:10 do 11:50 oraz 13:30-14:20

 

Pedagog specjalny pokój nr 25  

mgr Agata Miarka

 

Godziny pracy:

Poniedziałek od 11.50 do 13.30

Wtorek od 9.50 do 10.35

Środa  od 11.50 do 13.30

Czwartek od 8.00 do 8.45, od 10:45 do 11:30

Piątek  od 8.55 do 9.40, od 11.50 do 12.35.

 

Psycholog szkolny pokój nr 25  

mgr Piotr Dulczewski

 

Godziny pracy:

 

Wtorek od 8.00 do 11.45

Środa od 11.30 do 16.00

 

 

 

 

Regulamin pomocy psychologiczno – pedagogicznej

 

 

Szukanie pomocy jest oznaką siły a nie słabości.

 

Zwróć się do pedagoga szkolnego gdy:

  1.     Czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny.         

2.     Nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem.

3.     Masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej.

4.     Chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem.

5.     Chciałbyś pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób.

6.      Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić.

Przyjdź także z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić.

 

 Depresja dotyka coraz młodszych! Dowiedz się więcej.

 

 

Zadania pedagoga szkolnego

  

Współpraca z rodzicami

 • konsultacje indywidualne z rodzicami,
 • rozpoznawanie trudności ucznia w funkcjonowaniu w środowisku szkolnym, rodzinnym  i lokalnym,
 • pomoc w rozwiązywaniu różnorodnych trudności życiowych.

 

 Współpraca z uczniami

 • pomoc uczniom mającym trudności w opanowaniu minimum programowego,
 • pomoc uczniom ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu – dysleksja, dysortografia, dysgrafia, dyskalkulia,
 • pomoc w rozwiązywaniu konfliktów z rówieśnikami ,
 • prowadzenie zajęć programów profilaktycznych ,
 • wspieranie emocjonalne potrzebujących pomocy,

 

 Współpraca z nauczycielami

 • wnikliwa analiza i rozpoznawanie trudności uczniów,
 • poszukiwanie jak najlepszych rozwiązań w celu dobrego funkcjonowania ucznia w środowisku szkolnym, rodzinnym i lokalnym,
 • spotkania warsztatowe – zajęcia dla nauczycieli ,
 • kierowanie uczniów na konsultacje do PP – P, przy współpracy z rodzicami,

Współpraca z instytucjami

 • Powiatowa Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna,
 • Sąd Rejonowy, Wydział Rodzinny i Nieletnich; Kuratorzy Sądowi
 • Policja,
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

 

Zapraszam serdecznie wszystkich, którzy chcieliby zapytać o to, co ich interesuje, poradzić się albo najzwyczajniej porozmawiać o tym, co się dzieje w szkole.

 

Zadania psychologa szkolnego

 1. Rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia i umożliwianie ich zaspokojenia.
 2. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych, dotyczących uczniów, w tym, diagnozowanie potencjalnych możliwości oraz wspieranie mocnych stron ucznia.
 3. Wspieranie ucznia z wybitnymi uzdolnieniami – organizacja indywidualnego toku nauki.
 4. Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju ucznia, określenia odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym działań profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych wobec uczniów, rodziców i nauczycieli.
 5. Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli.
 6. Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia.
 7. Wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.
 8. Umożliwianie rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli.

Zadania, o których mowa, są realizowane we współpracy z:

 • Dyrekcją szkoły
 • Rodzicami
 • Nauczycielami
 • Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną
 • Innymi podmiotami, działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży

 

Kto może się zgłosić?

Uczeń, gdy:

 • ma trudności w szkole z nauką lub w kontaktach z rówieśnikami;
 • nie czuje się w szkole bezpiecznie (jest zastraszany lub dyskryminowany);
 • w jego domu rodzinnym dzieje się coś, co utrudnia mu dobre funkcjonowanie;

Rodzic, gdy:

 • chciałby lepiej zrozumieć swoje dziecko.
 • nie radzi sobie z dzieckiem w domu lub zauważa negatywne przejawy jego zachowania;

Nauczyciel, gdy:

 • doświadcza trudności z uczniem lub zauważa konflikt między uczniami w klasie;
 • szuka nowych form pomocy mających swoje swe źródło w psychologii.

 

Zadania pedagoga specjalnego 

 • Zapewnienie aktywnego i pełnego uczestnictwa uczniów w życie szkoły.

 • Prowadzenie badań i działań diagnostycznych związanych z rozpoznawaniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia.

 • Rozwiązywanie problemów dydaktycznych i wychowawczych uczniów ze specjalnymi potrzebami kształcenia.

 • Określanie niezbędnych warunków do nauki, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, wykorzystując technologie TIK, adekwatną do indywidualnych potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i psychofizycznych ucznia.

 • Współpraca z zespołem nauczycieli, który wpływa na rozwijanie i stymulowanie rozwoju edukacyjnego i wychowawczego ucznia ze specjalnymi potrzebami kształcenia.

 • Wsparcie nauczycieli, wychowawców w rozpoznawaniu przyczyn niepowodzeń edukacyjnych uczniów lub trudności w ich funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły lub placówki.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. § 24. Do zadań pedagoga i psychologa w przedszkolu, szkole i placówce należy w szczególności:

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki;

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu przedszkola, szkoły i placówki;

3) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;

4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;

5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym, szkolnym i pozaszkolnym uczniów;

6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;

8) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:

a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki; 

b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

POMOC ON-LINE

www.narkomania.org.pl

www.przyjaciele.org

www.interwencjakryzysowa.pl

www.niebieskalinia.pl

ANONIMOWY PRZYJACIEL INTERNETOWY TELEFON ZAUFANIA

http://pomoctel.free.ngo.pl

e-mail:

pomoctel@free.ngo.pl

pomoctel@op.pl

telefon_zaufania@wp.pl

 

Apel Twojego dziecka

 

Nie psuj mnie. Dobrze wiem, że nie powinienem mieć tego wszystkiego, czego się domagam. To tylko próba sił z mojej strony.

Nie bój się stanowczości. Właśnie tego potrzebuję – poczucia bezpieczeństwa.

Nie bagatelizuj moich złych nawyków. Tylko ty możesz pomóc mi zwalczyć zło, póki jest to jeszcze w  ogóle możliwe.

Nie rób ze mnie większego dziecka, niż jestem. To sprawia, że przyjmuje postawę głupio dorosłą.

Nie zwracaj mi uwagi przy innych ludziach, jeśli nie jest to absolutnie konieczne. O wiele bardziej przejmuję się tym, co mówisz, jeśli rozmawiamy w cztery oczy.

Nie wmawiaj mi, że błędy, które popełniam, są grzechem. To zagraża mojemu poczuciu wartości.

Nie chroń mnie przed konsekwencjami. Czasami dobrze jest nauczyć się rzeczy bolesnych i nieprzyjemnych.

Nie przejmuj się za bardzo, gdy mówię, że cię nienawidzę. To nie ty jesteś moim wrogiem, lecz twoja miażdżąca przewaga.

Nie zwracaj zbytniej uwagi na moje drobne dolegliwości. Czasami wykorzystuję je, by przyciągnąć twoją uwagę.

Nie zrzędź. W przeciwnym razie muszę się przed tobą bronić i robię się głuchy.

Nie dawaj mi obietnic bez pokrycia. Czuję się przeraźliwie tłamszony, kiedy nic z tego wszystkiego nie wychodzi.

Nie zapominaj, że jeszcze trudno mi jest precyzyjnie wyrazić myśli. To, dlatego nie zawsze się rozumiemy.

Nie sprawdzaj z uporem maniaka mojej uczciwości. Zbyt łatwo strach zmusza mnie do kłamstwa.

Nie bądź niekonsekwentny. To mnie ogłupia i wtedy tracę całą moją wiarę w ciebie.

Nie odtrącaj mnie, gdy dręczę cię pytaniami. Może się wkrótce okazać, że zamiast prosić cię o wyjaśnienia, poszukam ich gdzie indziej.

Nie wmawiaj mi, że moje lęki są głupie. One po prostu są.

Nie rób z siebie nieskazitelnego ideału. Prawda na twój temat byłaby w przyszłości nie do zniesienia. Nie wyobrażaj sobie, iż przepraszając mnie stracisz autorytet. Za uczciwą grę umiem podziękować miłością, o takiej nawet ci się nie śniło.

Nie zapominaj, że uwielbiam wszelkiego rodzaju eksperymenty. To po prostu mój sposób na życie, więc przymknij na to oczy.

Nie bądź ślepy i przyznaj, że ja też rosnę. Wiem, jak trudno dotrzymać mi kroku w tym galopie, ale zrób, co możesz, żeby nam się to udało.

Nie bój się miłości. Nigdy.

Autor: Janusz Korczak

pedagog, pediatra, pisarz,

prekursor walki o prawa dziecka

 

 

 

Ciekawe adresy:

 www.dzieckowsieci.pl          www.sieciaki.pl

www.ortograffiti.pl             Polska.pl -Strefa Wiedzy             www.fdn.pl/index