Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Nazwa podmiotu publicznego

Szkoła Podstawowa nr 1 im.gen.Józefa Bema zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r.

o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej  www.sp1dm.pl

Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej:  22.03.2022 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji:    28.03.2022 r.

Dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osoba do kontaktu:Klaudia Astachow

email:  szp1dm@gmail.com

telefon:  729886686 /  729886811   

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Data sporządzenia deklaracji dostępności oraz metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 22.03.2022 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

  • brak jest transkrypcji opisowej niektórych materiałów dźwiękowych;

niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkowników i nie są wystarczająco opisane;

  • brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury;
  • niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF;
  • niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej;
  • część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego;
  • na niektórych stronach brak jest odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów;
  • brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Dokumenty

Na stronach  znajduje się wiele plików do pobrania. Większość z nich pochodzi z zasobów wewnętrznych. Może się zdarzyć, że nie wszystkie pliki będą w pełni dostępne, np. może w nich brakować nagłówków lub opisów alternatywnych do tabel i grafik. Pliki pdf mogą nie zostać w pełni odczytane przez czytniki mobilne używane przez osoby z wadą słuchu.

Aplikacja mobilna

Brak

Dostępność architektoniczna

Budynek Szkoły  składa się z 3 kondygnacji i na każdym poziomie znajduje się korytarz (parter, 1 piętro). Aby dostać się na 1 piętro należy pokonać schody. Budynek nie posiada wind.W placówce nie ma pętli indukcyjnych.

Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się  od ulicy Wojska Polskiego 22. Przy głównym wejściu nie ma podjazdu dla osóbz niepełnosprawnością ruchową.
Osobami oddelegowanymido udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi. Pracownicy starają się reagować na wszystkie prośby związane z niedogodnościami architektonicznymi płynącymi ze strony osóbz niepełnosprawnościami.

Placówka posiada drugie wejście, ze  schodami. Zlokalizowane ono jest od strony boiska i umożliwia wejście na parter budynku. Przy drzwiach, po lewej stronie znajduje się dzwonek na wysokości 130 cm. Na terenie placówki znajduje się parking. Teren i budynek placówki objęty jest monitoringiem.

W budynku nie ma dostosowań dla osób z niepełnosprawnością.

Do placówki może wejść osoba z psem asystującym.

Brak jest możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu.

Procedura odwoławcza

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt .

Kontaktować można się  dzwoniąc na numer telefonu (729886686) – osobą  wyznaczoną
do kontaktu  jest  pani Ewa Lewalska

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności można składać
na adres e-mail szkoły: szp1dm@gmail.com

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia
żądaniem.

Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę
w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl/content/kontakt-przyjmujemy-sprawy-do-rpo.