SZANOWNI RODZICE

W Szkole Podstawowej Nr 1 im. gen. Józefa Bema w Dobrym Mieście obowiązkowe zajęcia lekcyjne w klasach I-VIII odbywają się online zgodnie z dotychczasowym planem.

Od 25 maja 2020 r. :

Uczniowie klas I-III mogą brać udział w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych. Na zajęcia opiekuńczo-wychowawcze zostają przyjęci uczniowie z klas I – III, których rodzice nie mają możliwości zapewnienia opieki w związku z wykonywaną pracą zawodową.

Wszyscy rodzice lub opiekunowie prawni, których dzieci będą brały udział w opiekuńczo-wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych podpisują „Oświadczenie COVID – 19” dostępne na  stronie szkoły: www.sp1dm.pl w zakładce ZDALNE NAUCZANIE lub niżej.

Uczniowie klas VIII mają możliwość udziału w konsultacjach, które będą odbywały się według harmonogramu.
Wszyscy rodzice lub opiekunowie prawni, których dzieci będą brały udział w konsultacjach, podpisują „ Kartę zgłoszenia ucznia na konsultacje” dostępną na  stronie szkoły: www.sp1dm.pl w zakładce ZDALNE NAUCZANIE lub niżej.

Od 1 czerwca 2020 r:

Możliwość uczestniczenia w konsultacjach będą mieli również uczniowie klas IV,V,VI,VII według harmonogramu.

Każdy rodzic lub opiekun prawny oraz uczeń musi zapoznać się z „Procedurami organizacji zajęć opiekuńczo-wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I – III oraz konsultacji dla uczniów klas I – VIII i zajęć specjalistycznych z uczniami posiadającymi orzeczenie w związku z występowaniem COVID-19 w Szkole Podstawowej Nr 1 im. gen. Józefa Bema w Dobrym Mieście, które dostępne są na stronie szkoły: www.sp1dm.pl w zakładce ZDALNE NAUCZANIE lub niżej.

Rodzice/opiekunowie prawni, którzy nie mają możliwości pobrania i wydrukowania „Oświadczenia COVID-19” lub „Karty zgłoszenia ucznia na konsultacje” mogą wypełnić je na terenie szkoły w „Bezpiecznej strefie”.

ZAŁĄCZNIKI:

Procedury organizacji zajęć opiekuńczo-wychowawczych

Oświadczenie rodzica covid19

Karta zgłoszenia ucznia na konsultacje